«Το Histoplastin Red® ΧΡΩΠΕΙ είναι το πρώτο καθαρά Ελληνικό φάρµακο, προϊόν εργαστηριακής έρευνας και κλινικής µελέτης σε Πανεπιστηµιακά και άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος, των ΗΠΑ και της Δυτικής Γερµανίας, κατoχυρωµένο διεθνώς µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας»

http://users.auth.gr/vpapageo/book.html